Home / Tag Archives: Steamed Golden Needle Chicken

Tag Archives: Steamed Golden Needle Chicken

Steamed Golden Needle Chicken Recipe (金针酒鸡)

English Name : Steamed Golden Needle Chicken Other English Name: Steamed Lily Buds Chicken Simplified Chinese Name : 金针酒鸡 / 金针菇酒鸡 Mandarin Pin Yin : jin1 zhen1 jiu3 ji1 / jin1 zhen1 gu1 jiu3 ji1 The tangy taste of lily buds or golden needles combined with the sweet taste of …

Read More »